Ochrana osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je Květinové studio Aneta, Ing. Aneta Hečková Křížková, se sídlem Veslařská 73, 637 00 Brno, identifikační číslo: 728 44 621. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Malovanská 14, 664 91 Ivančice,  adresa elektronické pošty kstudioaneta@seznam.cz, telefon 739 677 410.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jméno a příjmení, adresa, telefonníčíslo, e-mail, případně název firmy, IČ, DIČ. Tyto údaje je nutnézpracovat za účelem prodeje zboží. Údaje o vašich objednávkách (zejména údaje o
zboží aslužbách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích). Údaje o vašem chování na webu ( údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z níodvozená poloha, adresa webové stránky „URL adresa“, ze které přicházíte na náš web ). Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu neurčitou.

Osobní údaje dotčených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje dotčené osoby nepředáváme žádné další osobě s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží.Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.                                                    

Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:                    

*Poskytovatel webhostingu WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou, Česká republika                                                                                   
*Externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží:  PPL s.r.o., IČO:  a Česká pošta, s.p., IČO: 47114983                                  

*Účetní, která vede účetnictví pro Správce


Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu.


Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

1.      požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme viz. výše
2.      požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
3.      vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit – lze upravit v sekci administrace
4.      požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
5.      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici, kontaktovat nás můžete e-mailem na kstudioaneta@seznam.cz nebo telefonicky na tel. čísle 739 677 410.